สารจากประธานชมรม

 

            การจัดทำ Website ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. www.tot2497.com  มีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางให้กับอดีตพนักงาน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าว กระจายข่าว ขยายการบริการข้อมูลข่าวสาร จาก กทม. ไปสู่ภูมิภาค และจากภูมิภาคมาสู่ กทม. รวมทั้งรวบรวมผู้เกษียณทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นสมาชิก และ ไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อสะดวกในการค้นหา ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อเพื่อนสมาชิก ผู้ที่ท่านเคารพนับถือ หรือจัดกิจกรรมการงานต่างๆ โดยนำเทคโนโลยี่ Computer และ IT มาทำงานเพื่อความรวดเร็ว

Website ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. www.tot2497.com จะขาดความสมบูรณ์ในเรื่องราวต่างๆเป็นที่ยิ่ง หากไม่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารจากท่าน ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน หากมีเรื่องราวในอดีต ในการทำงานที่ท่านได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่น เผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆ อย่างถึงพร้อมด้วย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ตรากตรำ อุทิศชีวิตให้กับการทำงาน มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  ผลงานที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้าง สะสมไว้ จะเป็นความทรงจำ ความผูกพัน และ เป็นความภาคภูมิใจ น่าจดจำ น่านำมาเล่าสู่กันฟัง ขอได้โปรดส่งเรื่องมาที่เรา เพื่อจะได้นำเรื่องเหล่านั้นมาลงไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องโทรศัพท์ทุกท่าน ได้ติดตามความภาคภูมิใจในอดีตของท่าน รู้สึกมีความผูกพันที่ดีต่อกัน เหมือนพี่ เหมือนน้อง เสมือนว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีทั้งความรัก และความอบอุ่น อย่าปล่อยให้เรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจ เรื่องราวอันงดงาม ที่ท่านได้ร่วมสร้างกิจการโทรศัพท์ให้กับบ้านเมืองนี้ สูญหายไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดาย

กระผมขอขอบพระคุณคณะทำงาน คณะที่ปรึกษา และทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนร่วมกันสร้าง  Website นี้ขึ้นมา หวังว่า Website ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. www.tot2497.com นี้ จะเป็นสื่อกลาง เป็นที่เชื่อมประสานสัมพันธ์ให้กับพี่น้องโทรศัพท์ทุกท่าน ได้ใช้ประโยชน์ตามสมควรต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

พ.อ.อ.บุญส่ง ศรีจันทึก

ประธานชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.