ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรม กษ.ทศท. วันที่ 8 มี.ค. 66

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อว […]

กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น […]