กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา ปี 65-66

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ขอขอบพระคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และท่านสมาชิกชมรมฯ ตลอดจนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 69 ปี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ ชมรมผู้เกษียณ อายุ ทศท. จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ Computer และ Printer ให้โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น