กิจกรรมCSRเพื่อการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ขอขอบพระคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และท่านสมาชิกชมรมฯ ตลอดจนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินร่วมในกิจกรรมครั้งนี้