ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. จัดงานประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในรอบปี 2563 – 2564 ร่วมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก และเลือกตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการที่ครบวาระ ในโอกาสนี้ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมพบปะกับสมาชิกด้วย