แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี ชมรม กษ.ทศท. 23 ธ.ค. 63