เชิญสมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ร่วมประชุมสามัญประจำปื 2563