วันนี้ในอดีต ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ เจ้าชายเบอร์ทิล แห่งสวีเดน เสด็จไปทรงเยี่ยมชมศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษม

         เจ้าชายเบอร์ทิล แห่งสวีเดน เสด็จไปทรงเยี่ยมชมศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษม เมื่อเวลา ๑๐ นาฬิกา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ เจ้าชายเบอร์ทิล แห่งสวีเดน ได้เสด็จเยี่ยมอาคารศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษม เมื่อเสด็จถึงอาคารศูนย์ โทรคมนาคม พลโทเผชิญ นิมิบุตร ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทยและผู้อำนวยการศูนย์ ได้เข้าเฝ้าเสด็จและกราบทูลแนะนำ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ หลังจากนั้น นายบุญชู เพียรพาณิช นายช่างกำกับการกองโทรศัพท์ภูมิภาค ได้กราบทูลถวายคำอธิบายเกี่ยวกับกิจการของศูนย์โทรคมนาคมแห่งชาติ และกิจการขององค์การโทรศัพท์ เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้กราบทูล อัญเชิญเจ้าชายเบอร์ทิล เข้าทอดพระเนตรอาคารศูนย์โทรคมนาคม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ เจ้าชายเบอร์ทิล ได้เสด็จทอดพระเนตรอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษม เช่น ห้องชุมสาย กรุงเกษม และห้องศูนย์เก้าของอาคารศูนย์โทรคมนาคม เป็นต้น เมื่อ ได้ทอดพระเนตรภายในอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จแล้ว เจ้าชาย เบอร์ทิล แห่งสวีเดน ได้เสด็จขึ้นสู่ดาดฟ้าชั้น ๘ ของศูนย์ และได้ทอด พระเนตรทิวทัศน์บนดาดฟ้านั้นด้วย หลังจากนั้น ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ได้ถวายของที่ระลึกแด่ เจ้าชายเบอร์ทิล เจ้าชายเบอร์ทิล ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมศูนย์ แล้วจึงเสด็จกลับ. ภาพยนตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาพยนตร์ข่าว ๓๖๖ วันนี้ในอดีต ฉลอง ๓๐ ปี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๒๕๒๗-๒๕๕๗