กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี 2561

กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี 2561

สำหรับผู้เกษียณอายุ ทศท.

14 ก.พ. , มี.ค. ,

21 มี.ค. , 4 เม.ย. ,

2 พ.ค. , 6 มิ.ย. ,

20 มิ.ย. , 4 ก.ค. ,

1 ส.ค. , 5 ก.ย.

 

สถานที่ตรวจ : ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 5 (โรงอาหาร) เวลา 07:30 -11:30 น.

แจ้งความประสงค์รับการตรวจที่ งานส่งเสริมสุขภาพ ส่วนการเเพทย์

โทรศัพท์ 02 505 4690, 02 505 3276