สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.

  กรณีเจ็บป่วย ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ชมรมฯจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่าย 1,000 บาท (เยี่ยมได้ 1 ครั้งต่อปี)
  • หลักฐานประกอบ สำเนาหนังสือรับรองการเข้าพักรักษาตัวจากโรงพยาบาล / สำเนาใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
  • มารับได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานให้ชมรมฯ ทางจดหมาย หรือ Fax 02575-6487 หรือ e-mail : totretire@gmail.com เพื่อชมรมฯจะโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของท่าน โดยให้แจ้งเลขบัญชี พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล)
*** หมายเหตุ :  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (12 เดือน)   สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ชมรมฯจะร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  • หลักฐานประกอบ สำเนาใบมรณะบัตร
  • ให้ทายาทมารับ หรือ ทายาทส่งหลักฐานทางจดหมาย หรือ Fax 02575-6487 หรือ e-mail : totretire@gmail.com เพื่อชมรมฯจะโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร โดยให้แจ้งเลขบัญชี พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ถึงแก่กรรม)
*** หมายเหตุ :  ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (12 เดือน)
  • ท่านที่ลาออกก่อนเกษียณอายุ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯได้
  • ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท
*** สิทธิประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติคณะกรรมการ

………………………….