ทำเนียบประธานชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.

การดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมฯ จนถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการเข้ามาบริหารงานแล้ว 21 ชุด

โดยมีผู้ทำหน้าที่ประธานดังนี้

1. นางจิตรา เกษสำลี
(ประธานคณะกรรมการก่อตั้งชมรมฯ)

31 ม.ค. 2542 ถึง 19 ธ.ค. 2542

2. นางวิไลลักษณ์ เอี่ยมละออ

ธ.ค. 2542 ถึง มิ.ย. 2543

3. นางพาณี สถิรกุล

มิ.ย. 2543 ถึง ม.ค. 2544

4. นายสุรินทร์ วาณิชเสนี

ม.ค. 2544 ถึง ธ.ค. 2544

5. นายสุรินทร์ วาณิชเสนี

ม.ค. 2545 ถึง ธ.ค. 2545

6. นางจิตรา เกษสำลี

ม.ค. 2546 ถึง ธ.ค. 2546

7. นายสมชาย อัครพงศ์พิสัย

ม.ค. 2547 ถึง ธ.ค. 2547

8. นางจิตรา เกษสำลี

ม.ค. 2548 ถึง ธ.ค. 2548

9. นางจิตรา เกษสำลี

ม.ค. 2549 ถึง ธ.ค. 2549

10. นายประมวล ธูปเจริญ

ม.ค. 2550 ถึง ธ.ค. 2550

11. นายประมวล ธูปเจริญ

ม.ค. 2551 ถึง ธ.ค. 2551

12. นายพลชัย ทองสวรรค์

ม.ค. 2552 ถึง ธ.ค. 2552

13. นายพลชัย ทองสวรรค์

ม.ค. 2553ถึง ธ.ค.2553

14. นายประมวล ธูปเจริญ

ม.ค. 2554 ถึง ธ.ค. 2554

15. นายประมวล ธูปเจริญ

ม.ค. 2555 ถึง ธ.ค. 2555

16. นายวิศิษฐ์ เพื่อนชอบ

ม.ค. 2556 ถึง ธ.ค. 2556

17. นายวิศิษฐ์ เพื่อนชอบ

ม.ค. 2557 ถึง ธ.ค. 2557

18. นายวิศิษฐ์ เพื่อนชอบ

ม.ค. 2558 ถึง ธ.ค. 2558

19. นายวิศิษฐ์ เพื่อนชอบ

ม.ค. 2559 ถึง ธ.ค. 2559

20. นายสุวิทย์ สัมฤทธิ์

ม.ค. 2560 ถึง ธ.ค. 2560

21. พ.อ.อ.บุญส่ง ศรีจันทึก

ม.ค. 2561 ถึง ส.ค. 2565

22. นางวนิดา อากาศวิภาต

ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน