ความเป็นมาของชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท.

(กษ.ทศท.)

ชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ได้ก่อตั้งตามดำริของท่านประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 40 ปี ทศท. คุณจุมพล เหราบัตย์ (อดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2542 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดรวมในการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความผูกพันที่มีต่อกันมายาวนาน ทั้งนี้คณะกรรมการก่อตั้งชมรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ 40 ปี ทศท.  มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนในการดำเนินการเบื้องต้น  ปัจจุบัน บมจ.ทีโอที  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ โดยมอบเงินให้ปีละ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เกือบทุกปี

คณะกรรมการที่ก่อตั้งชมรมฯ

การก่อตั้งชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. เกิดขึ้นได้เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2542  โดยมูลนิธิ 40 ปี ทศท. ได้จัดเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุ และมีผู้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุ ทศท. ขึ้น ซึ่งหน้าที่ของกรรมการดังกล่าวคือ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับในการจัดตั้งชมรมฯ รวมทั้งการรับสมัครสมาชิก อัตราค่าสมัคร และค่าบำรุง

คณะกรรมการจัดตั้งชมรมฯ ประกอบด้วยผู้เกษียณอายุ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

 

 1.  นางจิตรา เกษสำลี                          ทำหน้าที่       ประธานกรรมการ
 2.  นายสมโพธิ์ กาญจนสุภัค             ทำหน้าที่       กรรมการ
 3.  นายชาติ ศักดิ์ศรี                              ทำหน้าที่       กรรมการ
 4.  นายสมศักดิ์ น่วมสวัสดิ์                  ทำหน้าที่       กรรมการ
 5.  นายเชาว์ ศาสตร์ร้าย                      ทำหน้าที่       กรรมการ
 6.  นายสุวัฒน์ มากบุญส่ง                   ทำหน้าที่       กรรมการ
 7.  นายประพันธ์ พรหมบุบผา             ทำหน้าที่       กรรมการ
 8.  นายสายัณห์ มันตาวิจักษณ์          ทำหน้าที่       กรรมการ
 9.  นางประไพ นุตจรัส                          ทำหน้าที่       กรรมการ
 10.  นายอาจินต์ ไชยรุตม์                     ทำหน้าที่       กรรมการ
 11.  นายวิสุทธิ์ บุญลาโภ                       ทำหน้าที่       กรรมการ
 12.  นายอำนวย เมฆพะโยม                 ทำหน้าที่       กรรมการ      

*****************