Category Archives: เรื่องเล่าชาวโทรศัพท์

เรื่องเล่าชาวโทรศัพท์

ความภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้สังคม และประเทศชาติ

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้อง ชาวโทรศัพท์ ที่ได้ให้บร […]

วงดนตรีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 4

คิดว่าจะจบเรื่องวงดนตรีตั้งแต่ตอนที่ ๓ แล้ว พอดีนึกขึ้น […]