กิจกรรมของชมรม

 

  1.  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนธันวาคมของทุกปี มีวาระรายงานผลการดำเนินงานของชมรมฯ การเลือกตั้งกรรมการชมรมฯทดแทนผู้ครบวาระ จัดอาหารเลี้ยงรับรอง (โต๊ะจีน) และพบปะสังสรรค์
  2.  จัดท่องเที่ยวร่วมกับสมาชิกชมรมฯ พนักงาน บมจ.ทีโอที และครอบครัวหรือเพื่อนของสมาชิก หรือหน่วยงานภายนอก ตลอดทั้งปี ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  3.  จัดทำสารเกษียณ เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่างเพื่อนสมาชิก คณะกรรมการ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เห็นว่าเหมาะสม ปีละ 3 ฉบับ
  4.  ประสานงานกับ บมจ.ทีโอที ในการขออนุญาตจัดตลาดนัดขายของ
  5.  ประสานงานการแจ้งข่าวกิจกรรมที่สมาชิกควรทราบหรือเข้าร่วมด้วย อาทิ เมื่อมีบรรยายพิเศษด้านสุขภาพ หรือด้านวิชาการ ฯลฯ ทั้งนี้ตามแต่โอกาสที่เหมาะสม
  6.  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย อาทิ อุทกภัย วาตภัย หรืองานสังคมอื่นๆ ที่เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ
  7.  มอบเงินร่วมทำบุญแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  8.  หารายได้เพิ่มให้ชมรมฯ โดยการจัดงานการกุศล เช่น แข่งขันกอล์ฟ โบว์ลิ่ง หรือกิจกรรมอื่น เป็นครั้งคราวตามโอกาสและความเหมาะสม เป็นปี ๆ ไป
  9.  รับสมัครสมาชิกใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเป็นอดีตพนักงาน ทีโอที ที่เกษียณอายุ หรือลาออกก่อนเกษียณอายุ

*******************