ต่อมลูกหมากโต

ที่มา : วารสารเสริมสร้างสุขภาพ  มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖๖